TREN
 
 
AYTUGEB NEDİR?
Tüzük

AYVALIK İLÇESİ TURİZM GELİŞTİRME BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ 

 

BİRLİĞİN ADI :

MADDE 1 – Birliğin adı “Ayvalık İlçesi Turizm Geliştirme Birliği”dir. Birliğin kısa adı AYTUGEB’dir.

 

BİRLİĞİN MERKEZİ :
MADDE  2 – Birliğin Merkezi; Ayvalık İlçesidir.

 

BİRLİĞİN ÇALIŞMA ALANI VE SÜRESİ :

MADDE 3 – Birlik, Ayvalık ve Edremit ilçe sınırları içerisinde faaliyet göstermek üzere kurulmuş olup, çalışma süresi sınırsızdır. Birlik gerekli görürse çalışma alanını yeni mahalli idareleri alarak genişletebilir.

 

BİRLİK ÜYESİ  MAHALLİ  İDARELER :

MADDE  4 –Birlik üyesi mahalli idareler; Ayvalık İlçesi Belediye Başkanlığı ve Edremit İlçesi Belediye Başkanlığı’dır.  


BİRLİĞİN AMACI ve ÜYELERCE BİRLİĞE DEVREDİLEN GÖREV ve HİZMETLER

 MADDE  5- Balıkesir Ayvalık ve Edremit ilçesi Turizm Merkezi’nin bütünlük prensibine uygun olarak korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesini sağlamaktır.

         Ayvalık ve Edremit yöresinde turizm ve çevrenin korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, bu amaca ilişkin teknik ve sosyal altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesi amacıyla kurulan birlik bütçe imkânları ölçüsünde aşağıda yazılı görev ve hizmetleri amaçlamıştır;

1- Ayvalık ve Edremit ilçelerini tanıtmak ve kalkınmasına katkılarda bulunmak.

2- Ayvalık ve Edremit yöresinin gelenek, görenek ve törelerini yaşamak, tanıtmak, bunları yeni kuşaklara aktarmak ve bu şekilde milli kültürün gelişimine katkıda bulunmak.

3- Ayvalık ve Edremit yöre turizmine katkı sağlayacak, yatırım alanlarının tespitini yapmak bu konuda fizibilite çalışması yapmak kanun yönetmelik ve tüzük çerçevesinde projeleri uygulanabilir hale getirmek.

4- Ayvalık ve Edremit yöre turizminin gelişmesini sağlarken, birlik üyelerinin Ayvalık  ve Edremit ekonomisi için katkı sağlayacağı alanlarda kılavuzluk etmek.

5- Turizm yatırımcılarının;  Ayvalık ve Edremit turizmi ile dolaylı ya da direkt ilgili kurum kişi ya da örgütlere yardımcı olmak ve yol haritası çizmek.

6- Ayvalık ve Edremit yöresini ulusal ve uluslararası fuar, sergi ve festivallere katılmak veya ev sahipliği yapmak.

7- Kendi finansman alanını genişletmek için yörede turistik ve işletme amaçlı ticari faaliyetlerde bulunmak.

8- Bölgede turistik amaçlı alt ve üst yapı donanımlarının yapımında lojistik ve finansman desteği sağlamak, işletmelerdeki personeli eğitme konusunda üniversite vb. kuruluşlardan bilimsel destek almak.

9- Bölgede turizmin anlayışının gelişmesi için üniversite ile birlikte hareket ederek çeşitli bilimsel faaliyetlerde bulunmak, kurs ve vb. eğitim programları düzenlemek.

10- Turistik işletmeler ve yatırımcılar arasında işbirliğini sağlayarak tesislerin sorunlarını asgari müştereklerde toplayıp çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla, gerekirse Bakanlıklar nezdinde takip etmek, üye tesislerin birbirleriyle aynı zamanda seyahat acentaları ve turizme ilişkin kamu ve özel sektör kuruluş ve örgütleri ile olan ilişkilerini koordine etmek.

11- Bölgede kültür turizmi çerçevesinde eski bina restorasyonları yapmak veya yaptırmak, işletmek, devretmek veya satmak.

12- Etkin bir pazarlama sistemi geliştirmek ve kollektif pazarlama çalışmalarına girmek.

13- İç turizmi teşvik etmek ve turizm sezonunun uzatılması için çaba harcamak. (sağlık turizmini geliştirmek, çeşitli sportif (sualtı, dalma vb) faaliyetleri desteklemek, kültür tur organizasyonlarını teşvik etmek, tatil turizmini özendirmek ve turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmalarda bulunmak)

14- Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz malları iktisap etmek, kiralamak, ihtiyaç dışı taşınmazları satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü aynı hakları tesis ve terkin etmek,  kiralanacak veya satın alınacak bir gayri-menkulu birlik gelirlerinden karşılayarak restore ettirmek, amacına uygun işletmeler kurmak ve işletmek, her türlü inşaatı yapmak veya yaptırmak.

15- Ayvalık ve Edremit yöresinde turiste yönelik her türlü eğitim, pazarlama ve tanıtım hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

16- Amaç ve hizmet konuları için yararlı gördüğü hizmet projelerini ve bunlarla ilgili gelir arttırıcı projeler uygular, sergiler, kermesler düzenler ve yardımlaşma sandığı kurar.

17- Ayvalık ve Edremit yöre halkı ve esnafını turizm bilinci çerçevesinde eğitici çalışmalarda bulunmak, gerekirse sertifikalandırmak ve bu konularda üniversite vb. kuruluşlardan akademik destek almak.

18- Seyahat acentası, tur operatörü, karşılama (handling) ve transfer gibi hizmetleri yapacak işletme ve şirketler kurmak ve/veya satın almak ve/veya işletmek.

 

BİRLİĞİN ORGANLARI :

MADDE 6- Birliğin organları aşağıdaki şekilde teşekkül eder;

a) Birlik Meclisi

b) Birlik Encümeni

c) Birlik Başkanı

 

BİRLİK MECLİSİNİN KURULUŞU GÖREV VE YETKİLERİ

BİRLİK MECLİSİNİN KURULUŞU

MADDE 7- Birlik Meclisi; Birliğin karar organıdır. Birlik Meclisi; Üye mahalli idare meclislerinin kendi üyeleri arasından seçecekleri üyeler; Mahalli İdarelerin nüfus durumları dikkate alınarak Ayvalık Belediyesi 6 ve Edremit Belediyesi 6 ve doğal üye olan mahalli idare birimlerinin başkanları olmak üzere üyelerden oluşur. Birlik Meclisinde; ilgili Belediye Başkanları’ndan başka Doğal üye’ bulunmaz. Üye mahalli idarelerin meclisleri kendi üyeleri dışında belediye meclisine seçilme şartlarını taşımak şartıyla dışardan üye seçebilirler. Dışarıdan seçilecek üye sayısı mahalli idare meclisinden seçilenlerin üçte birini geçemez. Birliğe üye mahalli idareler asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçerler. Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgeli konaklama tesisleri ve deniz turizmi tesisleri temsilcileri kendi aralarından seçeceği 4 üye ile birlikte Birlik Meclisi oluşur.

                 Birlik Meclisinde yer alacak olan turizm belgeli konaklama tesislerinin ve deniz turizmi temsilcilerinin kendi aralarından seçeceği (4) adet üyenin seçimi gizli oyla, Belediye Meclis Üyeliğine seçilme şartlarını taşımak kaydıyla diğer birlik üyelerinin gözetiminde birlik merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Birlik Meclis üye tam sayısı bu şekilde belirlenir. Bu üyelerin süresi; takip eden ilk yerel yönetim seçimlerine kadar devam eder. İlk yerel yönetim seçimleri sonrası; turistik işletmelerin temsilcileri aynı üyeleri yine seçerek veya değiştirerek Birlik Meclisi’ne gönderirler.

                 Üye mahalli idarelerden herhangi birinin birlik meclisindeki asıl üyeliklerinde boşalma olursa, birlik başkanı o mahalli idarenin yedek üyelerini göreve çağırır. Çağrılacak yedek üye kalmadığı taktirde üye mahalli idarelerin meclisleri, ilk toplantılarında yeniden yedek üye seçimi yaparlar. Birlik meclisinin feshedilmesi durumunda yeniden asıl ve yedek üye seçimi yapılır. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar. 

                 Birlik meclisinin seçilmiş üyelerinin görev süresi, mahalli idare seçimleri ile sona erer. Belediye başkanlığı, muhtarlık, belediye meclis üyeliğini kaybedenler birlik meclisi üyeliğini de kaybetmiş sayılırlar. Birlik meclisi üyeliği, üyeliğin düşmesini gerektiren bir sebeple sona erenler, bir sonraki dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilemezler.

                 Birlik Başkanı aynı zamanda Birlik Meclisinin de başkanıdır.

 

MAHALLİ İDARE BİRİMLERİNİN MECLİSTE TEMSİL EDİLMELERİ:

MADDE 8- Birlik meclisine üye mahalli idareler,  yedinci maddede belirtilen sayıda üyeler ile temsil edilirler. Birlik Meclisi; Mahalli İdare Meclislerinin kendi üyeleri arasından veya dışarıdan  seçilen üyeler,  Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm belgeli konaklama tesisleri ve deniz turizmi tesisleri temsilcilerinden seçilen üyeler ve doğal üye olan mahalli idare birimlerinin başkanları olmak üzere toplam 18 üyeden oluşur. Meclis üye tam sayısına doğal üyeler de dâhildir. Ancak; mahalli idare meclisinden seçilenlerin üçte biri o bölgede ikamet eden seçilmeye haiz kişilerden seçilebilir. Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgeli konaklama tesisleri ve deniz turizmi tesisleri temsilcileri adına seçilen üyelerin sayısı; oluşan Birlik Meclisi toplamının 1/3’ünden fazla olamaz. Bu kapsamın dışında kalan yöredeki diğer turizm paydaşları (seyahat acentaları, gezi tekneleri, dalış okulları, butik oteller, pansiyonlar, kafe-bar ve restoranlar ve turizm dernekleri vb.) Birliğe üye olabilirler. Bu kişiler Birlik Turizm İhtisas Komisyonlarında görev alabilirler ve Birlik Meclisi’nde tespit edilecek katılım aidatlarını öderler.

BİRLİK MECLİSİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI :

MADDE 9– Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır.

- Yatırım planı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek,
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
- Borçlanmaya karar vermek,
- Taşınmaz mal ve araç alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek
- Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek,
- Şartlı bağış ve vasiyetleri kabul etmek,
- Dava konusu olan ve miktarı iki bin  Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek,
- Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek,
- Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek,
- Kuruluş amacında belirtilen görevlerle ilgili olarak uluslararası Özel ve kamu kurum kuruluşları ile işbirliği konusunda karar almak ve Bakanlığın onayına sunmak
- Birlik tüzüğünde öngörülmesi halinde tüzük değişikliğini kabul etmek,
- Birlik feshine karar vermek
- Birlik teşkilatına ait birimlerin kurulmasına karar vermek,
- Başkan tarafından mecliste görüşülmesi istenen diğer konular hakkında karar almak
- Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek,
- Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak
- Birlik Başkanı, Birlik Encümeni, Birlik Müdürü ve Birlik personelinin Huzur Hakkı, maaş, ücretlerini ve sosyal haklarını belirlemek için Birlik Encümenine yetki vermek.

Tüzüğün kabulü ile birlikte Meclis, bu maddedeki yetkilerini Birlik Encümenine vermektedir. Meclis istediği zaman bu yetkisini geri alabilir.

 

MECLİS BAŞKANLIK DİVANI:

MADDE 10- Mahalli İdareler genel seçimlerini müteakip meclis Ayvalık Kaymakamlığı’nın çağrısı üzerine 30 gün içinde en yaşlı meclis üyesinin başkanlığında toplanarak ilk iki yıl için Meclis; Birlik  Başkanı, Birinci ve İkinci Meclis Başkan Vekili ile iki Katip üyeyi seçer. Seçilen başkanlık divanı ilk iki yıl için görev yapar, ilk iki yıldan sonra seçilen başkanlık divanı üyeleri ilk mahalli idareler genel seçimine kadar görev yapar. Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis Başkanlık Divanı seçimi 3 gün içinde tamamlanır. Birlik Meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Meclis Başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.

 

BİRLİK MECLİS TOPLANTILARI VE KARAR NİSABI

MADDE 11- Birlik meclisi her yıl Mayıs ve Aralık aylarında olağan olarak Birlik Merkezinde toplanır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Meclis başkan ve meclis üyelerinin üçte birinin veya üye mahalli idare meclislerinin talebi üzerine olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündemin en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı üç gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez.

 

BİRLİK MECLİSİ KARARLARININ KESİNLEŞMESİ

MADDE 12- Birlik meclisinde alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçelerini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de birlik meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ısrar edilen kararlar kesinleşir. Birlik Başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabilir. Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Balıkesir Valiliğine gönderilir. Balıkesir Valiliğine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.

 Tüzük değişikliği için kararlar Balıkesir Valisinin onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

BİRLİK MECLİS KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

MADDE 13- Kesinleşen meclis kararları Balıkesir Valisine göndermekle yürürlüğe girer.

İHTİSAS KOMİSYONLARI:

MADDE 14- Birlik Meclisi her dönem başı toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonunu kurar. 3 ( üç ) kişiden oluşan komisyon üyelerini seçer. Birlik meclisi dönem başı toplantısında veya diğer toplantıda Birliğin faaliyet konularında diğer ihtisas komisyonları kurabilir. Bu komisyonlara 3 ( üç ) kişilik üye seçer. Birlik çalışma alanı içersinde turizm sektör temsilcilerinin daha yüksek katılımını sağlamak için ''Turizm Koordinasyon Kurulu'' adında bir kurul oluşturulabilir.

 

BİRLİK ENCÜMENİNİN KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ

BİRLİK ENCÜMENİNİN OLUŞUMU

MADDE 15- Birlik encümeni, Birlik Başkanı ve Meclisin kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği altı üyeyle birlikte, toplam  ( Yedi ) üyeden oluşur. Encümen seçimleri dönem başı toplantısında ve gizli oyla yapılır. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir. Encümen üyeleri farklı mahalli idareler birimlerinden seçilecektir. Birlik Başkanı Encümenin Başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev Başkanın görevlendirmesi durumunda Birlik Müdürü (Genel Sekreter) veya görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür. Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni dönem başına kadar görev yapar. Genel Kurullarda Meclis Üyelerinden Birlik Başkanlığına veya Birlik Encümenine Kurumlarını temsilen seçildikten sonra görevi devam ederken; tayin veya seçim yolu ile seçilemeyerek ayrılanların yerine, görev süreleri doluncaya kadar yeni tayin olanlar ve seçilenler kalan süreyi tamamlarlar. Birlik meclis üyeliği sona erenlerin birlik encümen üyeliği de sona erer.

 

BİRLİK ENCÜMENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 16- Birlik Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

1- Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Birlik Meclisine görüş bildirmek,

2- Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak,

3- Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,

4- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,

5- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,  

6- İki bin  Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek,

7- Taşınmaz mal ve araç alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak,

8- Meclisin yapılması ve düzenlenmesi için tüzüğün kabulü ile birlikte Birlik Encümenine yetki verdiği; Birlik Başkanı, Birlik Encümeni, Birlik Müdürü ve Birlik personelinin Huzur Hakkı ücretlerini, maaş ve ücretlerini ve sosyal haklarını görüşerek karara bağlamak, bütçe ile Meclise sunmak ve bütçenin Mecliste kabul edilmesi ile uygulamaktır.

 

BİRLİK ENCÜMENİ TOPLANTI KARAR VE NİSABI

MADDE 17- Birlik Encümeni ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirlenen yer, gün ve saatte toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda Encümeni toplantıya çağırabilir.

Encümenin gündemi Başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri Başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir.

Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

 

BİRLİK BAŞKANI

MADDE 18-  Birlik Meclisi, Mahalli İdareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için Birlik Başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi Birlik Başkanını da ilk Mahalli İdareler genel seçimlerine kadar görev yapmak üzere Tüzüğün 10’uncu maddesindeki usullere göre seçer.

Birlik Başkanı bulunmadığı zaman, Başkanın görevlendireceği üye vekaleten Başkanlık görevini yürütür.

 

BİRLİK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİ LERİ

MADDE 19- Birlik Başkanı, Birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Birlik Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

1-Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak,

2-Yatırım planı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak,

3-Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek,

4-Birlik Meclisine ve Birlik Encümenine Başkanlık etmek,

5-Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek,

6-Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek,

7-Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak,

8-Birlik meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak,

9- Birlik meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak,

10-Birlik personelini atamak,

11-Birliği denetlemek,

12-Şartsız bağışları kabul etmek,

13-Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

Birlik Bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik Başkanı bu yetkisini Birlik Müdürüne devredebilir.

Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

                                    

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

BİRLİK TEŞKİLATI (SEKRETERYA) VE GÖREVLİLERİ

TEŞKİLAT:

MADDE 20- Norm Kadroya uygun olarak Birlik teşkilatı; Birlik Müdürü, Yazı İşleri Birimi, Mali Hizmetler Birimi ve Teknik Hizmetler Birimi olarak belirlenmiştir.

Birlik teşkilatı aşağıda gösterilmiştir:

a)Birlik Müdürü: Üniversite mezunu olmak, ( D/K=1/1)

b)Mali hizmetler birimi: 1 Sayman ve 1 Mutemet ( lise veya yüksek okul mezunu olmak ),  (D/K=4/1) ve (D/K=8/1)

c)Teknik hizmetler birimi: Üniversite mezunu olmak, (D/K=5/1)

Kamu Kurum ve Kurumlarında çalışan memurlar, Belediye Kanununda belirtilen esas ve usullere göre birlik müdürü ve diğer kadrolarda görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirilmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü mali ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere, veya  birlik encümeni kararıyla belirli bir gösterge üzerinden memur maaş katsayısı ile çarpımından bulunan miktar üzerinden ek ödeme yapılır.

 

BİRLİK PERSONELİ:

MADDE 21- Birlik Müdürünü, birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar. Ancak Birlik Müdürü ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.

Birlik, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme hakları, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, Bakanlar Kurulunca belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 

BİRLİK MÜDÜRÜNÜN (GENEL SEKRETER) GÖREVLERİ:

MADDE 22- Birlik Müdürü (Genel Sekreter) Birliğe ait hizmetlerin Birlik Başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlar.

Birlik Başkanı, hangi işleri Birlik Müdürüne devrettiğini  bir yönerge ile belirler.

 

MALİ HÜKÜMLER

 

BİRLİĞİN GELİRLERİ:

MADDE 23- Birliğin gelirleri şunlardır:

 1- Birlik üyelerinin, birliğin kuruluş ve faaliyet giderlerine katılma payları tutarları

2- Birlik meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler,

3- Diğer Kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler,

4- Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler

5- Kira ve faiz gelirleri

6- Yardım ve bağışlar

7- Diğer gelirler

 

BİRLİĞİN GİDERLERİ :

MADDE 24- Birliğin giderleri şunlardır:

a)Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler,

b) Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk (4.Derece devlet memuru yolluğu), hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler. 5445 Sayılı Kanuna göre Birlik encümeninin Başkan ve üyelerine meclis ve encümen toplantılarına katıldıkları hergün için yılda 24 günü geçmemek üzere Birlik Başkanına 5000, Encümen üyelerine 2000; Meclis üyelerine ise Genel Kurullarda 1500 gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda Huzur Hakkı ücreti ödenir. Birlik Müdürü’nün ve diğer personelinin maaşı Birlik Encümeni tarafından belirlenir. Birlik Müdürüne Devlet tarafından belirlenen Asgari Ücret net olarak eline geçecek şekilde belirlenecek miktar üzerinden aylık ödeme yapılır. Diğer personele Devlet tarafından belirlenen asgari ücret brüt olarak eline geçecek şekilde belirlenecek miktar üzerinden aylık ödeme yapılır.

c)Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler,

d)Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, satın alınması, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler,

e)Faiz, borçlanmaya ilişkin  diğer ücretler ile sigorta giderleri,

f)Dava takip ve icra giderleri,

g)Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri,

h)Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri,

i)Temsil, tören ve ağırlama giderleri,

 

ÜYELERİN BİRLİĞİN GİDERLERİNE KATILIM PAYLARI:

MADDE 25- Üye mahalli idarelerden Ayvalık Belediyesi her yıl, bir önceki yılın kesin hesaplarının kesinleşmesinden itibaren % 0,3 (binde üçünü), 60 gün içerisinde birlik faaliyet giderlerine katılım payı olarak birliğe öder. Edremit Belediyesi Birliğe katılım payı olarak herhangi bir ödeme yapmaz. Birliğe karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen Üye mahalli idarelerin ödemeleri gerekli miktar, birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek birliğe aktarılır.

                  Birliğin kuruluşunda ilk yıl bu ödeme kuruluşa katılım payı olarak yapılır. Faaliyet giderlerine katılım payı birlik meclisinin 2 / 3 çoğunluğu ile tespit edilir.

              Birliğin görev ve yetki alanında konaklama tesisleri, üye mahalli idarelerin ödediği aidatın üçte birinden az olmamak üzere konaklama tesislerinin yatak sayıları, deniz turizmi tesislerinin ise bağlama kapasiteleri dikkate alınarak birlik meclisince belirlenecek miktarda katılım payı veya ücreti öderler. Ödemeler, üye olduktan itibaren ilk taksit bir ay içerisinde ödenmek şartıyla dört eşit taksitte yapılır. Taksit dönemleri birlik encümenince belirlenir. 

          Birliğe üye konaklama ve deniz turizmi tesisleri dışında turizm merkez ve alanında bulunan diğer turizm tesisleri ve hizmetten yararlananlar birlik meclisince belirlenecek oranda katılım payı veya ücret öderler.

 

BİRLİK BÜTÇESİ

MADDE 26- Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Birlik Başkanı ve harcama yetkilisi olarak yetki verdiği Birlik Müdürü bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Birlik Meclisi, birlik bütçesini Aralık ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

 
BİRLİK BÜTÇESİNİN KESİNLEŞMESİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ :

MADDE 27 – Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 12 ve 13’üncü maddesindeki usuller göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 
ÜST YÖNETİCİ :

MADDE 28: Birliğin üst yöneticisi Birlik Başkanıdır.

 
HARCAMA YETKİLİSİ :

MADDE 29-Birliğin harcama yetkilisi Birlik Başkanıdır. Başkan bu yetkisini Birlik Müdürüne devredebilir.


ÇALIŞMA PROGRAMI :

MADDE 30– Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanmak zorundadır.

 

 BİRLİĞİN ALIM, SATIM, İHALE VE HESAP İŞLERİ :

MADDE 31: Birlik 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Hesap İşleri Yönetmeliği’ne tabidir.

Birlik Encümeni; birliğe ait her türlü alım, satım, yapım vb. işi, birliğe üye mahalli idarelerden uygun görülen birine ya da birliğe üye mahalli idarelerden bir veya birkaçının üye olduğu mahalli idare birliğine, o mahalli idarenin talebi üzerine yaptırabilir. Buna ilişkin kaynağı o mahalli idareye ya da üye olduğu birliğe aktarılır. Bu durumda söz konusu iş, devredilen mahalli idarenin ya da üye olduğu birliğin tabi olduğu ihale usulüne göre yapılır.

 

 
BİRLİĞİN TUTACAĞI DEFTERLER :
MADDE 32 –
Birlik; Karar Defteri, Evrak Kayıt Defteri, Demirbaş Eşya Defteri ve Ambar Defteri ile “ Belediye Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde “, birlikler için öngörülen defterleri tutar.

 
BİRLİĞİN HAK VE YETKİLERİ
MADDE 33 –
Mahalli İdare Birlikleri, tüzükte birliğe devredilmesi öngörülen mahalli müşterek nitelikli hizmetlere ilişkin olarak üye mahalli idarelerin hak ve yetkilerine sahiptir.

 
BİRLİĞİN ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU :
MADDE 34 -
Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur. Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye mahalli idare tüzel kişiliği ve diğer üyeleri bağlamaz.

 

ÜYE  MAHALLİ İDARELERİN ÜYE TESİSLERİN VE VATANDAŞLARIN BİRLİK HİZMETLERİNDEN FAYDALANMA USULLERİ:

MADDE 35 – Üyelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden yararlanma usulleri birlik meclisinin kararı ile olur.

 

YÖNETMELİK YAPILMASI:

MADDE 36 – Bu Tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller ile ilgili konularda yönetmelik  düzenlenebilir. Yönetmelik, birlik meclisi tarafından kabul edilir ve tüzüğün 12. ve 13. maddelerindeki esas ve usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

 

BİRLİK ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 37 – Birliğe karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye mahalli idarelerin ödemeleri gerekli miktar, birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek alacaklı birliğe ödenir. Diğer Üyelerin Birliğe karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Kanunu Hükümleri uygulanır.

 

BİRLİĞE KATILMA:

MADDE 38 – Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri, kendi meclislerinde alınacak katılma kararlarının Birlik Meclisince kabulü ve Balıkesir Valisinin onayı ile Birliğe üye olurlar.

 

BİRLİKTEN AYRILMA :

MADDE 39- Birliğe üyelik 5571 Sayılı Kanun gereğidir. Ayrılmada 5355 Sayılı Kanunun 4. Maddesi ve 5571 Sayılı Kanun hükümleri geçerlidir.


TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ / TÜZÜĞÜN KESİNLEŞMESİ

MADDE 40 – Birlik tüzüğü değişikliği, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve Balıkesir Valisinin onayı ile gerçekleşir. Yeni kurulurken Birlik Tüzüğü, birlik kurucusu mahalli idarelerin meclislerinde üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edildikten sonra Balıkesir Valisinin onayı ile kesinleşir.

 

BİRLİĞİN TASFİYESİ :

MADDE 41 - Birlik Meclisi üye tam sayısının üçte iki  çoğunluğunun  alacağı kararla feshedilebilir.

Birliğin tasfiyesi, mülki idare amirince belirlenecek üç kamu görevlisi tarafından yürütülür. Tasfiye işlemi en geç bir yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.

Birliğin tasfiyesinde 5571 Sayılı Kanun dikkate alınır.

 

BİRLİK MECLİSİNİN FESHİ DURUMUNDA:

MADDE 42 – Birlik Meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclis ve birlik encümenine ait görevler, Balıkesir Valisinin kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik heyet tarafından yürütülür.

 
ORTAK HÜKÜMLER:

MADDE 43 – Birliklerde çalışma programı, yetki devri, birlik ile birlik başkanının ihtilaflı olması, birlik organının veya bunların üyelerinin uzaklaştırılması, denetim, yıllık faaliyet raporu, bütçe ve diğer mali konular, tahvil ihracı hariç borçlanma, bütçe içi işletme tesisi, borç ve alacakları mahsubu, yurtdışı ilişkileri, diğer kuruluşlarla ilişkiler, yazışma ve yeniden değerleme oranının birliklerde uygulanması konularında, bu kanunlarda hüküm bulunmayan durumlarda birlik tüzüğü ile birliğe devredilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.

Birliklerde teşkilat ve personel istihdamı konularında bu tüzükte ve 5355 Sayılı Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Belediye Kanunu ile Belediye Kanununa aykırı olmamak kaydıyla birlik tüzüğü hükümleri uygulanır.

 
BİRLİK MECLİSİNİN İLK TOPLANTISI :

GEÇİCİ MADDE 1 – Birlik Meclisi bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 1 ay içerisinde merkezinin bulunduğu yer olan Ayvalık’ta  mülki idare amirince belirlenen bir yerde ve günde toplantıya çağrılır.

 

YÜRÜRLÜK :
MADDE 44 –
Bu Tüzük hükümleri Balıkesir Valisinin onayından sonra yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME :
MADDE 45 –
Bu Tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.

 

 

Not:  AYTUGEB Tüzüğü’nün 23.08.2013 Tarihinde 3.14. ve 40. Maddeleri, 16.06.2014 Tarihinde 3. 4. 5. 7. 8. ve 25. Maddeleri, 17.12.2015 Tarihinde 1. ve 5.-15 maddeleri değiştirilerek, Valilik onayından sonra yürürlüğe girmiştir.